0
Twój koszyk
Twój koszyk aktualnie jest pusty.

Polityka prywatności i wykorzystywania plików cookies

Niniejsza Polityka Prywatności określa zasady gromadzenia, przetwarzania i wykorzystywania danych osobowych oraz stosowania plików cookie pozyskanych w ramach funkcjonowania serwisu internetowego www.leanidea.pl (zwany dalej: „Serwisem”).

 1. Niniejsza Polityka Prywatności określa zasady gromadzenia, przetwarzania i wykorzystywania danych osobowych oraz stosowania plików cookie pozyskanych w ramach funkcjonowania serwisu internetowego www.leanidea.pl (zwany dalej: „Serwisem”).
 2. Właścicielem Serwisu i jednocześnie administratorem danych jest Alicja Domachowska prowadząca działalność gospodarczą pod firmą Lean Idea Alicja Domachowska z siedzibą w Gdańsku ul. Cyprysowa 11 (80-175 Gdańsk), NIP: 9570367535, REGON: 220807471, (zwana dalej „Przedsiębiorcą”).
 3. Poprzez podanie swoich danych osobowych podmiot odwiedzający Serwis („zwany dalej: „Użytkownikiem”) w toku wypełniania formularza kontaktowego (pole „Zadaj pytanie”) lub formularza zapisu na szkolenia oferowane w Serwisie, dokonuje akceptacji niniejszej Polityki prywatności.
 4. Przedsiębiorca przetwarza dane osobowe Użytkownika:
  • w celach wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Przedsiębiorcę jako administratora danych: tj. w celu odpowiedzi na pytanie zadane w formularzu kontaktowym, w celu świadczenia usług na rzecz Klientów, marketingu a także w celach analitycznych, statystycznych oraz w celu zapewnienia bezpieczeństwa teleinformatycznego związanego z witryną www.leanidea.pl (podstawa prawna art. 6 ust. 1 lit. f RODO);
  • w celu wykonywania umów zawieranych przez Przedsiębiorcę z klientami oraz w celu współpracy z dostawcami i innymi podmiotami współpracującymi z Przedsiębiorcą (podstawa prawna art. 6 ust. 1 lit. b RODO);
  • w zakresie wypełnienia obowiązków prawnych ciążących na Przedsiębiorcy (podstawa prawna art. 6 ust. 1 lit. c RODO).
 5. Przedsiębiorca przywiązuje dużą wagę do kwestii zachowania prywatności Użytkowników i ochrony ich danych osobowych. Przedsiębiorca jako administrator danych dba o bezpieczeństwo danych osobowych udostępnionych przez Użytkowników. Dane te są szczególnie chronione i zabezpieczone przed dostępem osób nieupoważnionych.

§ 1 Jak zbieramy dane?

 1. Przedsiębiorca zbiera informacje dotyczące osób fizycznych prowadzących we własnym imieniu działalność gospodarczą lub zawodową, a także dane osób fizycznych dokonujących czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z ich działalnością, zwani dalej łącznie jako Użytkownicy. Dane jakie są zbierane to: nazwa lub imię i nazwisko, adres, email, NIP.
 2. Dane osobowe przekazane Przedsiębiorcy podawane są mu dobrowolnie, jednak odmowa podania danych będzie skutkowała brakiem możliwości wysłania zapytania poprzez formularz kontaktowy bądź też w inny sposób utrudni lub uniemożliwi wykonanie usługi.
 3. Podstawą przetwarzania danych osobowych przez Serwis jest umożliwienie Przedsiębiorcy reakcji na informacje przesłane drogą mailową bądź przez formularz kontaktowy oraz upoważnienie do przetwarzania danych Użytkowników w celu realizacji przez Serwis jego prawnie usprawiedliwionych celów.
 4. Podczas korzystania ze stron internetowych Serwisu mogą być pobierane dodatkowe informacje, w szczególności: adres IP przypisany do komputera lub zewnętrzny adres IP dostawcy Internetu, nazwa domeny, rodzaj przeglądarki, czas dostępu, typ systemu operacyjnego, na co należy wyrazić zgodę przy wysyłaniu formularza kontaktowego na stronie www.leanidea.pl .
 5. Od Użytkowników mogą być także gromadzone dane nawigacyjne, w tym informacje o linkach i odnośnikach, w które zdecydują się kliknąć lub innych czynnościach podejmowanych w Serwisie, na co należy wyrazić zgodę przy wysyłaniu formularza kontaktowego na stronie: www.leanidea.pl .
 6. Dane osobowe Użytkowników mogą być wykorzystywane przez Przedsiębiorcę do przesyłania, zamieszczania i otrzymywania informacji handlowych pochodzących od Przedsiębiorcy lub osób trzecich drogą elektroniczną, wyłącznie po wyrażeniu przez Użytkownika zgody na takie przetwarzanie.
 7. Dane Użytkowników przetwarzane są na zasadzie dobrowolności i będą przechowywane wyłącznie przez okres niezbędny do wypełnienia celów, dla których zostały one pobrane od Użytkownika lub do momentu złożeniu przez Użytkownika sprzeciwu wobec przetwarzania danych. Okres przetwarzania danych osobowych może zostać każdorazowo przedłużony o okres przedawnienia roszczeń, jeżeli przetwarzanie danych osobowych będzie niezbędne dla dochodzenia ewentualnych roszczeń lub obrony przed takimi roszczeniami.
 8. Dane osobowe Użytkowników mogą być przekazywane podmiotom pośrednio i bezpośrednio powiązanym z Przedsiębiorcą, podwykonawcom, w szczególności dostawcom rozwiązań informatycznych, podmiotom świadczącym usługi pocztowe i kurierskie, organom administracji publicznej, służbom państwowym czy sądom.
 9. Użytkownikowi przysługuje prawo:
  • żądania dostępu do treści danych,
  • przenoszenia danych,
  • poprawiania danych,
  • sprostowania danych,
  • usunięcia danych, jeśli brak jest podstaw do ich przetwarzania,
  • ograniczenia przetwarzania danych, jeśli nastąpiło ono w sposób
   nieprawidłowy lub bez podstawy prawnej
  • wniesienia sprzeciwu względem przetwarzania danych w celach
   marketingowych, w tym profilowania
  • wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną
   danych osobowych, gdy uzna, że przetwarzanie danych osobowych
   narusza przepisy RODO.
 10. Zgłoszenie przez Użytkownika żądania usunięcia przez Serwis jego danych osobowych, jest równoznaczne z usunięciem tychże danych, za wyjątkiem przypadków wynikających z przepisów prawa, zezwalających na dalsze przetwarzanie danych osobowych.

§ 2 Jak wykorzystujemy zebrane dane?

Dane przekazywane przez Użytkowników podczas wypełniania formularza kontaktowego są przetwarzane przez Przedsiębiorcę w celu zrealizowania uprawnień wynikających z przepisów obowiązującego prawa oraz po to, aby odpowiedzieć Użytkownikowi na zadanie w formularzu pytanie.

§ 3 Mechanizm cookies, adres IP

 1. Serwis używa niewielkich plików, zwanych cookies. Zapisywane są one przez serwer Przedsiębiorcy na komputerze osoby odwiedzającej Serwis, jeżeli przeglądarka internetowa na to pozwala. Plik cookie zwykle zawiera nazwę domeny, z której pochodzi, swój „czas wygaśnięcia” oraz indywidualną, losowo wybraną liczbę identyfikującą ten plik. Informacje zbierane za pomocą plików tego typu pomagają dostosowywać prezentowane przez Przedsiębiorcę informacje do indywidualnych preferencji i rzeczywistych potrzeb osób odwiedzających Serwis. Daje też możliwość opracowywania ogólnych statystyk odwiedzin prezentowanych produktów w Serwisie.
 2. Informacje zawarte w logach systemowych (np. adres IP Użytkowników) są przez Usługodawcę wykorzystywane w celach technicznych. Poza tym informacje te są wykorzystywane do zbierania ogólnych, statystycznych informacji. Serwis używa cookies w celu dostarczania usług i treści dostosowanych do indywidualnych potrzeb i zainteresowań. W niektórych przypadkach identyfikacja i związany z nią zindywidualizowany (personalizowany) dostęp do treści w Serwisie oparty jest o cookies, jednak najczęściej konieczna jest przynajmniej jednorazowa autoryzacja Użytkownika. Wyłączenie cookies w przeglądarce może spowodować utrudnienia lub uniemożliwi korzystanie z Serwisu. Cookies są również używane do zbierania ogólnych, statystycznych informacji o korzystaniu z Serwisu przez Użytkowników.
 3. Przedsiębiorca wykorzystuje cookies sesyjne: po zakończeniu sesji danej przeglądarki lub wyłączeniu komputera zapisane informacje są usuwane z pamięci urządzenia. Mechanizm cookies sesyjnych nie pozwala na pobieranie jakichkolwiek danych osobowych ani żadnych informacji poufnych z komputera Użytkowników.
 4. Przedsiębiorca wykorzystuje cookies własne w celu analiz i badań oraz audytu oglądalności, a w szczególności do tworzenia anonimowych statystyk, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób Użytkownicy Serwisu korzystają ze stron internetowych Serwisu, co umożliwia ulepszanie ich struktury i zawartości.
 5. Przedsiębiorca wykorzystuje cookies zewnętrzne w celu popularyzacji Strony Internetowej za pomocą serwisu społecznościowego facebook.com (administrator cookies zewnętrznego: Facebook Inc z siedzibą w USA lub Facebook Ireland z siedzibą w Irlandii).
 6. Mechanizm cookies jest bezpieczny dla komputerów Użytkowników Serwisu. W szczególności tą drogą nie jest możliwe przedostanie się do komputerów Użytkowników wirusów lub innego niechcianego oprogramowania lub oprogramowania złośliwego. Niemniej w swoich przeglądarkach Użytkownicy mają możliwość ograniczenia lub wyłączenia dostępu plików cookies do komputerów. W przypadku skorzystania z tej możliwości, korzystanie z Serwisu będzie możliwe poza funkcjami, które ze swojej natury wymagają plików cookies.
 7. Serwis może gromadzić adresy IP. Adres IP to numer przydzielany komputerowi osoby odwiedzającej Serwis przez dostawcę usług internetowych. Numer IP umożliwia dostęp do Internetu. W większości przypadków jest przypisywany komputerowi dynamicznie, tj. zmienia się przy każdym połączeniu z Internetem i z tego powodu traktowany jest powszechnie, jako nieosobista informacja identyfikująca. Adres IP Użytkownika jest pomocny przy diagnozowaniu problemów technicznych z serwerem, tworzeniu analiz statystycznych (np. określeniu, z jakich regionów notujemy najwięcej odwiedzin), jako informacja przydatna przy administrowaniu i udoskonalaniu Serwisu, a także w celach bezpieczeństwa oraz ewentualnej identyfikacji obciążających serwer, niepożądanych automatycznych programów do przeglądania treści Serwisu.
 8. Serwis zawiera linki i odnośniki do innych stron internetowych. Przedsiębiorca nie ponosi odpowiedzialności za zasady ochrony prywatności na nich obowiązujące. Z tego powodu zachęcamy Państwa, by po przejściu za pośrednictwem Serwisu na stronę zarządzaną przez innego administratora, zapoznać się z polityką prywatności tam przyjętą.

§ 4 Dostęp do danych i zabezpieczenia

 1. Dostęp do danych osobowych Użytkowników zbieranych za pośrednictwem Serwisu mają jedynie osoby uprawnione przez Przedsiębiorca.
 2. Dane osobowe Użytkowników mogą być przekazywane innym podmiotom na podstawie przepisów prawa lub zgody wyrażonej przez Użytkownika.

§ 5 Zmiany Polityki Prywatności

 1. Wszelkie zmiany wprowadzane do Polityki Prywatności w przyszłości zostaną opublikowane w witrynie www.leanidea.pl będą obowiązywać wyłącznie na przyszłość i wejdą w życie po zaakceptowaniu zmodyfikowanej polityki prywatności.
 2. Jakiekolwiek dodatkowe pytania związane z Polityką Prywatności prosimy kierować na adres email: leanidea@leanidea.pl
 3. Data ostatniej modyfikacji: 13.02.2023