0
Twój koszyk
Twój koszyk aktualnie jest pusty.

Regulamin sklepu internetowego Lean Idea

Niniejszy Regulamin określa prawa i obowiązki klientów sklepu internetowego https://leanidea.pl/sklep/ oraz zasady jego funkcjonowania. Właścicielem i administratorem sklepu internetowego https://leanidea.pl/sklep/ jest Alicja Domachowska prowadzącą działalność gospodarczą pod firmą Lean Idea Alicja Domachowska z siedzibą w Gdańsku ul. Cyprysowa 11 (80-175 Gdańsk), NIP: 9570367535, REGON: 220807471

§1. Definicje

 1. Konsument – konsument w rozumieniu art. 221 k.c., a także osoba fizyczna zawierająca umowę bezpośrednio związaną z jej działalnością gospodarczą, gdy z treści tej umowy wynika, że nie posiada ona dla tej osoby charakteru zawodowego, wynikającego w szczególności z przedmiotu wykonywanej przez nią działalności gospodarczej, udostępnionego na podstawie przepisów o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej,
 2. Sprzedawca – Alicja Domachowska prowadząca działalność gospodarczą pod firmą Lean Idea Alicja Domachowska z siedzibą w Gdańsku ul. Cyprysowa 11 (80-175 Gdańsk), NIP: 9570367535, REGON: 220807471,
 3. Klient – każdy podmiot dokonujący zakupów za pośrednictwem Sklepu,
 4. Przedsiębiorca – osoba fizyczna, osoba prawna i jednostka organizacyjna niebędąca osobą prawną, której odrębna ustawa przyznaje zdolność prawną, wykonująca we własnym imieniu działalność gospodarczą, która korzysta ze Sklepu,
 5. Sklep – sklep internetowy prowadzony przez Sprzedawcę pod adresem internetowym https://leanidea.pl/sklep/,
 6. Umowa zawarta na odległość – umowa zawarta z Klientem w ramach zorganizowanego systemu zawierania umów na odległość (w ramach Sklepu), bez jednoczesnej fizycznej obecności stron, z wyłącznym wykorzystaniem jednego lub większej liczby środków porozumiewania się na odległość do chwili zawarcia umowy włącznie w myśl art. 4 pkt 1 i 2 ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta, 
 7. Usługa szkoleniowa –certyfikowane szkolenie odbywające się w czasie rzeczywistym w określonym terminie, będące w aktualnej ofercie Sprzedawcy przeprowadzane w trybie stacjonarnym lub zdalnym (webinar), 
 8. Treść cyfrowa – dane wytwarzane i dostarczane w postaci cyfrowej niedostarczane na nośniku materialnym (np. szkolenie online) z możliwością jego wielokrotnego odtwarzania,
 9. Usługa cyfrowa – usługa pozwalającą konsumentowi na:
  • wytwarzanie, przetwarzanie, przechowywanie lub dostęp do danych w postaci cyfrowej,  
  • wspólne korzystanie z danych w postaci cyfrowej, które zostały przesłane lub wytworzone przez konsumenta lub innych użytkowników tej usługi,  
  • inne formy interakcji za pomocą danych w postaci cyfrowej,  
 10. Regulamin – niniejszy regulamin Sklepu,
 11. Zamówienie – oświadczenie woli Klienta składane za pomocą Formularza Zamówienia i zmierzające bezpośrednio do zawarcia umowy na zakup Usługi szkoleniowej, Treści cyfrowej lub umowy o świadczenie usług cyfrowych (o ile ma zastosowanie), 
 12. Formularz zamówienia – interaktywny formularz dostępny w Sklepie umożliwiający złożenie Zamówienia, w szczególności poprzez dodanie Usługi szkoleniowej, Treści cyfrowej lub usługi cyfrowej (jeśli dotyczy) do Koszyka oraz określenie sposobu płatności,
 13. Konto – konto klienta w Sklepie, są w nim gromadzone dane wskazane przez Klienta oraz informacje o złożonych przez niego Zamówieniach w Sklepie,
 14. Formularz rejestracji – formularz dostępny w Sklepie, umożliwiający utworzenie Konta,
 15. Koszyk – lista Usług szkoleniowych, Treści lub usług cyfrowych sporządzona z oferowanych w Sklepie produktów na podstawie wyborów Klienta,
 16. Umowa Sprzedaży –umowa na zakup Usługi szkoleniowej lub Treści cyfrowych zawarta między Klientem a Sprzedawcą za pośrednictwem Sklepu internetowego.

§2. Postanowienia wstępne, warunki korzystania ze Sklepu

 1. Za pośrednictwem Sklepu, Sprzedawca prowadzi sprzedaż Usług szkoleniowych oraz świadczy na rzecz Klientów usługę drogą elektroniczną polegającą na umożliwieniu Klientowi zawarcie ze Sprzedawcą umowy o dostarczenie treści cyfrowych w postaci m.in. szkoleń online.  
 2. Wymogiem technicznym do korzystania ze Sklepu internetowego jest posiadanie komputera lub innego urządzenia elektronicznego mającego dostęp do przeglądarki internetowej oraz dostęp do Internetu.
 3. Przeglądanie oferty Sklepu nie wymaga zakładania Konta. Składanie zamówień przez Klienta możliwe jest albo po założeniu Konta zgodnie z postanowieniami § 4 Regulaminu albo przez podanie niezbędnych danych osobowych i adresowych umożliwiających realizację Zamówienia bez zakładania Konta.
 4. Aby założyć Konto w Sklepie, należy wypełnić Formularz rejestracji. Niezbędne jest podanie następujących danych: imię, nazwisko, adres mailowy, adres odstawy, telefon.
 5. Założenie Konta w Sklepie jest darmowe.
 6. Logowanie się na Konto odbywa się poprzez podanie loginu i hasła ustanowionych w Formularzu rejestracji.
 7. Klient ma możliwość w każdej chwili, bez podania przyczyny i bez ponoszenia z tego tytułu jakichkolwiek opłat usunąć Konto poprzez wysłanie stosownego żądania do Sprzedawcy, w szczególności za pośrednictwem poczty elektronicznej lub pisemnie na adresy podane w § 2.
 8. Sprzedawca zastrzega sobie prawo wprowadzenia dodatkowych ograniczeń w korzystaniu z Konta Klienta, włącznie z usunięciem Konta Klienta, w przypadku stwierdzenia rażącego złamania Regulaminu przez Klienta lub próby działania na szkodę Sprzedawcy.

§3. Kontakt ze Sklepem

 1. Adres Sprzedawcy: ul. Cyprysowa 11, 80-175 Gdańsk
 2. Adres e-mail Sprzedawcy: leanidea@leanidea.pl
 3. Numer telefonu Sprzedawcy: 607864985
 4. Klient może porozumiewać się ze Sprzedawcą za pomocą adresów i numerów telefonów podanych w niniejszym paragrafie.
 5. Klient może porozumieć się telefonicznie ze Sprzedawcą w godzinach: 8-18

§4. Zasady składania Zamówienia

 1. W celu złożenia Zamówienia należy: 
  • wybrać Usługę szkoleniową/ Treść cyfrową lub usługę cyfrową (jeśli dotyczy) będącą przedmiotem Zamówienia, a następnie kliknąć przycisk „Dodaj do koszyka”;
  • wypełnić formularz zamówienia poprzez wpisanie danych odbiorcy Zamówienia oraz adresu, wpisać dane do faktury, jeśli są inne niż dane odbiorcy Zamówienia,
  • wybrać jeden z dostępnych sposobów płatności,
  • kliknąć przycisk „Kupuję i płacę”,
  • opłacić zamówienie w określonym terminie.

§5. Płatności

 1. Klient może skorzystać z następujących metod płatności:
  • szybka płatność on-line za pośrednictwem współpracujących dostawców płatności on-line;
  • przelew bankowy na rachunek Sprzedawcy o numerze 47 1140 2017 0000 4202 1004 3281
 2. Szczegółowe zasady korzystania z form płatności udostępnianych przez dostawców zewnętrznych określone są w ramach odpowiednich regulaminów udostępnianych przez tych dostawców.
 3. Ceny podane w Sklepie są podane w polskich złotych i są cenami brutto (uwzględniają podatek VAT).

§6. Wykonanie umowy sprzedaży, prawa autorskie 

 1. Zawarcie Umowy Sprzedaży między Klientem a Sprzedawcą następuje po uprzednim złożeniu i opłaceniu przez Klienta Zamówienia za pomocą Formularza zamówienia w Sklepie internetowym zgodnie z § 4 Regulaminu.
 2. Po złożeniu Zamówienia Sprzedawca niezwłocznie potwierdza jego otrzymanie oraz jednocześnie przyjmuje Zamówienie do realizacji. Potwierdzenie otrzymania Zamówienia i jego przyjęcie do realizacji następuje poprzez przesłanie przez Sprzedawcę Klientowi stosownej wiadomości e-mail na podany w trakcie składania Zamówienia adres poczty elektronicznej Klienta, która zawiera co najmniej oświadczenia Sprzedawcy o otrzymaniu Zamówienia i o jego przyjęciu do realizacji oraz potwierdzenie zawarcia Umowy Sprzedaży. Z chwilą otrzymania przez Klienta powyższej wiadomości e-mail zostaje zawarta Umowa Sprzedaży między Klientem a Sprzedawcą.
 3. Pełny dostęp do zakupionej Treści cyfrowej aktywowany jest niezwłocznie po zaksięgowaniu płatności na rachunku bankowym Sprzedawcy. Zakupione Treści cyfrowe są udostępniane Klientowi przez przesyłane na adres mailowy wskazany w Formularzu zamówienia. W przypadku Usługi szkoleniowej jej realizacja następuje w dacie wybranej w Formularzu zamówienia zgodnie z harmonogramem wskazanym w opisie w Sklepie. 
 4. Udostępnienie Treści cyfrowej Klientowi jest równoznaczne z rozpoczęciem faktycznej realizacji Usługi.
 5. Zakupione przez Klienta Treści cyfrowe oraz wszelkie materiały udostępniane mu w ramach realizacji Usług szkoleniowych stanowią utwór będący wyłączną własność intelektualną Sprzedawcy i podlegają ochronie prawnej zgodnie Ustawą z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych.
 6. Klient zobowiązuje się wykorzystywać zakupione Treści cyfrowe oraz wszelkie materiały udostępniane mu w ramach realizacji Usług szkoleniowych, wyłącznie na własny użytek i nie udostępniać ich podmiotom trzecim bez pisemnej zgody Sprzedawcy. W przypadku naruszenia obowiązku, o którym mowa w zdaniu poprzedzającym Sprzedawca może dochodzić od Klienta odszkodowania oraz innych świadczeń pieniężnych za straty materialne i niematerialne wynikające z tegoż naruszenia. 

§7. Prawo odstąpienia od umowy

 1. Zgodnie z art. 27 Ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta, Klientowi będącemu Konsumentem w terminie 14 dni od zawarcia Umowy przysługuje prawo do odstąpienia od tej umowy bez podania przyczyny.
 2. Konsument może odstąpić od Umowy, składając Sprzedawcy oświadczenie o odstąpieniu od Umowy. Do zachowania terminu odstąpienia od Umowy wystarczy wysłanie przez Konsumenta oświadczenia przed upływem tego terminu.
 3. Oświadczenie może być wysłane za pomocą tradycyjnej poczty, bądź drogą elektroniczną poprzez przesłanie oświadczenia na adres e-mail. Oświadczenie można złożyć również na formularzu, którego wzór stanowi załącznik do ustawy z dnia 30 maja 2014 roku o prawach konsumenta, jednak nie jest to obowiązkowe.
 4. Konsumentowi zgodnie z art. 38 pkt. 13 ustawy, o której mowa w ust. 1, nie przysługuje prawo do odstąpienia od umowy o dostarczanie treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym, jeżeli spełnianie świadczenia rozpoczęło się za wyraźną zgodą Konsumenta przed upływem terminu do odstąpienia od umowy i po poinformowaniu go przez przedsiębiorcę o utracie prawa odstąpienia od umowy.
 5. W przypadku odstąpienia od umowy o dostarczanie Treści cyfrowej lub Usługi cyfrowej Sprzedawca może uniemożliwić Konsumentowi dalsze korzystanie z Treści cyfrowych lub Usługi cyfrowej, w szczególności poprzez uniemożliwienie Konsumentowi dostępu do Treści cyfrowych lub Usługi cyfrowej.
 6. W przypadku odstąpienia od Umowy o dostarczanie Treści cyfrowej lub Usługi cyfrowej Konsument zobowiązany jest zaprzestać korzystania z tej Treści cyfrowej lub Usługi cyfrowej i udostępniania ich osobom trzecim.

§8. Reklamacje 

 1. Reklamację z tytułu wady Usługi szkoleniowej/Treści cyfrowej albo ich niezgodności z zawartą Umową Sprzedaży na odległość można złożyć:  
  • w formie pisemnej na adres siedziby Sprzedawcy lub poprzez e-mail. Należy wypełnić formularz reklamacji znajdujący się na stronie
 2. W zgłoszeniu należy określić wadę, jaką zdaniem Konsumenta Usługa szkoleniowa/Treść cyfrowa posiada, żądania wobec Sprzedawcy oraz jeżeli jest to możliwe – udokumentować rzeczoną wadę. Sprzedawca obowiązany jest udzielić odpowiedzi na reklamację w terminie 14 dni od dnia jej otrzymania. Jeżeli nie udzielił odpowiedzi w ww. terminie uważa się, że uznał reklamację. Odpowiedź na reklamację Sprzedawca przekazuje Konsumentowi na piśmie lub Trwałym Nośniku.
 3. Szczegółowe postanowienia dotyczące reklamacji – treści lub usługi cyfrowej lub rzeczy ruchomej, która służy wyłącznie jako nośnik treści cyfrowej – zakupionego przez Klienta na podstawie Umowy Sprzedaży zawartej ze Sprzedawcą od dnia 1 stycznia 2023 r. określają przepisy Ustawy o Prawach Konsumenta w brzmieniu obowiązującym od dnia 1 stycznia 2023 r., w szczególności art. 43h – 43q Ustawy o Prawach Konsumenta. Przepisy te określają w szczególności podstawę i zakres odpowiedzialności Sprzedawcy względem Konsumenta, w razie braku zgodności Usługi szkoleniowej/Treści cyfrowej z Umową Sprzedaży.

§9. Dane osobowe

 1. Zasady przetwarzania danych osobowych oraz wykorzystywania plików cookies opisane zostały w Polityce prywatności i wykorzystywania plików „cookies” dostępnej pod adresem https://leanidea.pl/polityka-prywatnosci

§10. Postanowienia końcowe

 1. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie powszechnie obowiązujące przepisy prawa polskiego oraz inne właściwe przepisy powszechnie obowiązującego prawa.
 2. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian Regulaminu w dowolnym czasie i wedle własnego uznania. Aktualny Regulamin jest publikowany na Stronie Sklepu internetowego oraz na każde żądanie Klienta może mu być dostarczany drogą elektroniczną na wskazany adres e-mail.
 3. Sprzedawca wyraża zgodę na poddanie ewentualnych sporów wynikłych w związku z zawartymi Umowami sprzedaży, w tym o dostarczenie treści cyfrowych na drodze postępowania mediacyjnego. Szczegóły zostaną określone przez strony konfliktu.