0
Twój koszyk
Twój koszyk aktualnie jest pusty.
artykul TQM zajawka

TQM rewolucjonizuje standardy jakości

W świecie, gdzie jakość definiuje sukces, Total Quality Management (TQM) stanowi klucz do przetrwania i rozwoju firm. To nie tylko strategia, ale codzienna praktyka każdego członka organizacji, mająca na celu ciągłe doskonalenie wszystkich procesów przedsiębiorstwa. Wdrażanie TQM wymaga odwagi do przekształcania procesów i kultury organizacyjnej, co umożliwia osiąganie doskonałości i wyróżnianie się na konkurencyjnym rynku.

Spis treści

 1. Wprowadzenie do Total Quality Management.
 2. Filary TQM
 3. Kluczowe narzędzia i techniki w TQM
 4. Wyzwania i przeszkody w implementacji TQM
 5. Podsumowanie

1. Wprowadzenie do Total Quality Management

Kompleksowe Zarządzanie Jakością (Total Quality Management, TQM) to filozofia zarządzania, która stawia na czołowym miejscu jakość w każdym aspekcie działalności organizacyjnej. TQM nie jest tylko metodą czy zestawem procedur; to holistyczne podejście, które wymaga zaangażowania na wszystkich poziomach organizacji i w każdym procesie. Celem TQM jest osiągnięcie długoterminowej doskonałości operacyjnej poprzez nieustanne zadowolenie klienta.

Historia TQM sięga początków XX wieku, ale jej kształt, jaki znamy dzisiaj, zaczął się klarować po II wojnie światowej dzięki pracy takich pionierów jak W. Edwards Deming, Joseph Juran, i Armand V. Feigenbaum. Ich prace, oparte na statystycznych metodach kontroli jakości, zyskały szczególnie dużą popularność w Japonii, co przyczyniło się do gwałtownego rozwoju jakości i efektywności japońskiej produkcji, a w konsekwencji do światowego liderowania w wielu sektorach przemysłu. Inspiracja sukcesami Japonii sprawiła, że TQM zyskała na znaczeniu również w Stanach Zjednoczonych i Europie.
TQM opiera się na kilku kluczowych zasadach, które obejmują zaangażowanie i liderowanie przez wyższe kierownictwo, orientację na klienta, zaangażowanie wszystkich pracowników, proces ciągłego doskonalenia, a także podejście systemowe do zarządzania. Te zasady nie są odosobnione – współdziałają, tworząc strukturę, która promuje kulturę ciągłego ulepszania jakości.

Dzięki swojej wszechstronności i adaptowalności, TQM można z powodzeniem stosować w różnych branżach i środowiskach, od produkcji po usługi, od małych przedsiębiorstw po wielkie korporacje. Implementacja TQM wymaga jednak czasu, cierpliwości i przede wszystkim kultury organizacyjnej otwartej na zmiany.

2. Filary TQM

Kompleksowe Zarządzanie Jakością (Total Quality Management, TQM) opiera się na kilku fundamentalnych filarach, które stanowią podstawę efektywnego wdrożenia tej filozofii w organizacji:

 • Zaangażowanie kierownictwa

Pierwszym i najważniejszym filarem TQM jest pełne zaangażowanie kierownictwa. Bez przywództwa, które aktywnie popiera inicjatywy jakościowe, trudno oczekiwać, że pracownicy na niższych szczeblach organizacji będą traktować jakość jako priorytet. Kierownictwo musi nie tylko wyznaczać kierunki działania, ale również aktywnie uczestniczyć w procesach, promować otwartość na zmiany oraz zapewnić niezbędne zasoby. Zaangażowanie to obejmuje również ustalanie celów jakościowych, które są realistyczne, mierzalne i integralnie związane z misją i wizją firmy.

 • Skupienie na kliencie

TQM kładzie nacisk na maksymalne zrozumienie i spełnienie potrzeb klienta, co jest drugim filarem tej filozofii. Każda decyzja i każdy proces w firmie powinien być oceniany przez pryzmat wartości dla klienta. To podejście wymaga regularnego zbierania i analizowania informacji zwrotnych od klientów, a także dostosowywania produktów i usług w taki sposób, aby maksymalizować satysfakcję klienta. Skupienie na kliencie prowadzi do budowania długotrwałych relacji i lojalności, co jest kluczowe dla sukcesu każdej organizacji.

 • Uczestnictwo pracowników

Trzeci filar, uczestnictwo pracowników, jest niezbędne do budowania kultury jakości. TQM promuje zaangażowanie każdego pracownika na każdym poziomie organizacji. Pracownicy powinni mieć możliwość wyrażenia swoich pomysłów i obaw, a także uczestniczyć w podejmowaniu decyzji. Szkolenia i rozwijanie kompetencji są tutaj kluczowe, ponieważ pracownicy muszą być odpowiednio przygotowani do identyfikowania problemów jakościowych i proponowania usprawnień. Włączenie pracowników w procesy decyzyjne nie tylko zwiększa ich zaangażowanie, ale także prowadzi do lepszego zrozumienia celów jakościowych przez całą organizację.

 • Proces ciągłego doskonalenia (Kaizen)

Czwarty filar, ciągłe doskonalenie, jest rdzeniem TQM. Filozofia Kaizen, która pochodzi z Japonii, opiera się na idei, że zawsze istnieje możliwość poprawy. Każdy pracownik powinien dążyć do stałego ulepszania swojej pracy, niezależnie od zajmowanego stanowiska. Ciągłe doskonalenie obejmuje regularne ocenianie procesów operacyjnych, identyfikację obszarów wymagających poprawy i wdrażanie zmian, które zwiększają efektywność, redukują marnotrawstwo i poprawiają jakość. Narzędzia takie jak PDCA (Plan-Do-Check-Act) czy Six Sigma są często stosowane do strukturyzowania tego procesu.

Każdy z tych filarów jest niezbędny do skutecznego wdrożenia TQM w organizacji. Ich wzajemne powiązanie i zintegrowane podejście stanowią o sile i efektywności kompleksowego zarządzania jakością, prowadząc do wyższej jakości produktów i usług, zwiększonej satysfakcji klientów oraz lepszej pozycji konkurencyjnej firmy.

3. Kluczowe narzędzia i techniki w TQM

Diagram Pareto

Diagram Pareto, znany także jako zasada 80/20, to narzędzie używane w zarządzaniu jakością, które pomaga zidentyfikować i priorytetyzować główne przyczyny problemów w organizacji. Diagram ten został nazwany na cześć włoskiego ekonomisty Vilfredo Pareto, który zauważył, że 80% bogactwa we Włoszech należy do zaledwie 20% populacji. W kontekście zarządzania jakością, zasada ta jest interpretowana tak, że 80% problemów z jakością wynika z 20% przyczyn. Użycie diagramu Pareto pozwala na efektywne skupienie wysiłków na najistotniejszych obszarach, które będą miały największy wpływ na poprawę ogólnej jakości.

artykul TQM 3

Jak tworzyć diagram Pareto?

 1. Pierwszym krokiem jest zgromadzenie i zorganizowanie danych dotyczących określonego problemu. Dane te mogą pochodzić z różnych źródeł, takich jak raporty błędów, feedback klientów, czy obserwacje z linii produkcyjnej.
 2. Następnie, zgromadzone dane są klasyfikowane w różne kategorie w zależności od rodzaju problemu. Na przykład w procesie produkcyjnym mogą to być kategorie takie jak defekty wyrobu, przestoje maszyn, czy błędy operatorów.
 3. Dla każdej kategorii problemów oblicza się liczbę wystąpień, a następnie sortuje kategorie od najczęściej występujących do najrzadziej występujących problemów.
 4. Na osi poziomej (X) diagramu umieszcza się kategorie problemów, podczas gdy na osi pionowej (Y) reprezentowana jest częstość występowania tych problemów. Dodatkowo, na tym samym wykresie, ale na drugiej osi pionowej, można umieścić liniowy wykres procentowy, który pokazuje kumulatywny procent problemów, zaczynając od najbardziej znaczących.
 5. Diagram Pareto pozwala zidentyfikować “wielką garstkę” – kategorie problemów, które stanowią większość występujących kłopotów. Skupiając się na tych najważniejszych kategoriach, organizacja może bardziej efektywnie zarządzać zasobami, podejmując działania naprawcze skierowane na te najbardziej krytyczne obszary.

Diagram Pareto znajduje zastosowanie w wielu dziedzinach zarządzania jakością i produkcji. Jest wykorzystywany nie tylko do identyfikacji najważniejszych przyczyn problemów, ale również w zarządzaniu zapasami, analizie sprzedaży, zarządzaniu projektami, a także w usprawnianiu procesów biznesowych. Dzięki swojej uniwersalności i prostocie, diagram Pareto jest jednym z najczęściej stosowanych narzędzi w podejściach zarządzania jakością, takich jak TQM, Lean Manufacturing, czy Six Sigma.

Diagram Przyczyn i Skutków (Diagram Ishikawy)

Diagram przyczyn i skutków, znany również jako diagram Ishikawy lub diagram rybiej ości, jest narzędziem wykorzystywanym w zarządzaniu jakością do identyfikacji potencjalnych przyczyn problemu. Został wynaleziony przez japońskiego chemika Kaoru Ishikawę w latach 60. XX wieku, który opracował ten sposób wizualizacji w celu systematycznego analizowania przyczyn problemów i ich efektów. Diagram ten jest szczególnie użyteczny w procesach, gdzie wymagane jest głębokie zrozumienie źródła problemów.

artykul TQM 2 1

Jak tworzyć Diagram Ishikawy?

 1. Na początku należy jasno zdefiniować problem, który chcemy rozwiązać. Problem ten zapisuje się na końcu głównej “osi” lub “kręgosłupa” diagramu, który zazwyczaj jest rysowany poziomo.
 2. Następnie, wokół głównego problemu organizuje się główne kategorie przyczyn. W przypadku procesów produkcyjnych mogą to być na przykład: Maszyny, Ludzie, Metody, Materiały, Środowisko i Pomiar. Kategorie te rysuje się jako linie wychodzące z głównej osi pod kątem, przypominając w ten sposób rybią ość.
 3. Dla każdej głównej kategorii, zespół bada i identyfikuje bardziej szczegółowe przyczyny, które mogą przyczyniać się do problemu. Te bardziej szczegółowe przyczyny umieszcza się na mniejszych liniach, które wychodzą z linii kategorii.
 4. Kiedy wszystkie możliwe przyczyny są już zidentyfikowane i umieszczone na diagramie, zespół analizuje, które z nich mają największy wpływ na problem. To pozwala na skupienie działań naprawczych na najbardziej krytycznych obszarach.
 5. Na koniec, po dokonaniu analizy, opracowuje się plan działania w celu eliminacji lub zmniejszenia wpływu kluczowych przyczyn.

Diagram Ishikawy jest wykorzystywany w różnych dziedzinach i branżach do rozwiązywania problemów i poprawy jakości. Jest szczególnie wartościowy w środowiskach produkcyjnych, gdzie skomplikowane procesy i wielość czynników mogą wpływać na wynik końcowy. Umożliwia zespołom z różnych działów wspólne badanie przyczyn problemów, co sprzyja lepszemu zrozumieniu procesów i wspiera kulturę ciągłego doskonalenia.
Pomaga nie tylko zidentyfikować przyczyny problemów, ale również organizuje sposób myślenia o problemie, co jest kluczowe dla skutecznego zarządzania jakością i ciągłego doskonalenia procesów.

Karty kontrolne

Karty kontrolne, znane również jako wykresy kontroli, to narzędzie statystyczne wykorzystywane w zarządzaniu jakością do monitorowania i kontrolowania procesów produkcyjnych lub biznesowych. Zostały one opracowane przez Waltera A. Shewharta w latach 20. XX wieku i są fundamentalnym elementem statystycznej kontroli procesu (SPC – Statistical Process Control). Karty kontrolne pozwalają na wizualizację zmienności procesu, identyfikację trendów oraz wychwycenie momentów, gdy proces wychodzi poza ustalone granice kontrolne, co może sygnalizować potrzebę interwencji

Jak tworzyć i używać karty kontrolne?

 • Wybór rodzaju karty kontrolnej: Istnieje wiele rodzajów kart kontrolnych, które różnią się w zależności od rodzaju monitorowanych danych i charakterystyki procesu. Najpopularniejsze to karty dla zmiennych (np. średnia i zakres) oraz dla atrybutów (np. liczba defektów).
 • Określenie granic kontrolnych: Granice kontrolne są ustalane na podstawie danych historycznych procesu i reprezentują naturalną zmienność procesu. Typowo ustawia się je na poziomie trzech odchyleń standardowych od średniej procesu (±3σ), co teoretycznie oznacza, że 99,73% wszystkich punktów powinno znaleźć się wewnątrz tych granic, jeśli proces jest pod kontrolą.
 • Zbieranie i wprowadzanie danych: Dane są zbierane z procesu w regularnych odstępach czasu i zapisywane na karcie kontrolnej. Każdy punkt na wykresie reprezentuje pomiar lub obserwację.
 • Analiza karty kontrolnej: Regularne analizowanie karty kontrolnej pozwala zidentyfikować sygnały o potencjalnych problemach. Przykłady takich sygnałów to jeden punkt poza granicami kontrolnymi, seria punktów po jednej stronie średniej, czy też inne nietypowe wzorce.
 • Działania korygujące: Jeśli wykres pokazuje, że proces wychodzi poza granice kontrolne lub wykazuje nietypowe zachowanie, może to być sygnał, że w procesie wystąpiły zakłócenia, które należy zbadać i skorygować.

Karty kontrolne znajdują zastosowanie w różnych sektorach przemysłu i usług, od produkcji po służbę zdrowia i sektor finansowy:

 • Pomagają w utrzymaniu procesów w granicach naturalnej zmienności, co jest kluczowe dla zapewnienia jakości i przewidywalności produktów.
 • Umożliwiają szybką identyfikację zmian w procesie, co pozwala na wczesne wprowadzenie korekt.
 • Po wprowadzeniu zmian w procesie, karty kontrolne mogą posłużyć do oceny, czy i jak zmiany te wpłynęły na proces.

Karty kontrolne są jednym z najbardziej efektywnych narzędzi zarządzania jakością, umożliwiając organizacjom utrzymanie ciągłości i wysokiej jakości swoich procesów produkcyjnych i biznesowych.

Metoda 5 Why

Metoda 5 Why, znana również jako technika pięciu dlaczego, to prosta, lecz potężna technika analizy przyczynowej. Celem metody jest odkrycie głównej przyczyny problemu poprzez serię pytań „Dlaczego?”. Technika ta została rozwinięta przez Sakichiego Toyodę, założyciela Toyoty, jako kluczowy element procesów rozwiązywania problemów w ramach systemu produkcji Toyoty.

Jak stosować metodę 5 Why?

 1. Najpierw należy dokładnie zrozumieć i jasno zdefiniować problem, który występuje. Warto zapisać problem, aby każdy członek zespołu mógł się do niego odnieść w trakcie analizy.
 2. Rozpocznij proces zadawania pytania „Dlaczego?” na temat pierwotnego problemu. Na każdą odpowiedź ponownie zadaj pytanie „Dlaczego?”, aby zgłębić kolejną warstwę przyczyn. Proces ten powtarza się do momentu, aż osiągnięta zostanie fundamentalna przyczyna problemu. Choć metoda nosi nazwę 5 Why, ilość pytań może być różna w zależności od złożoności problemu.
 3. Każda odpowiedź może odkryć kolejną przyczynę w łańcuchu, co pomaga zrozumieć, jak poszczególne czynniki wpływają na siebie nawzajem i w końcu prowadzą do głównego problemu.
 4. Kiedy już dotrzesz do głównej przyczyny (lub przyczyn), zaznacz ją jako kluczowy punkt, który wymaga uwagi. W tym miejscu zwykle kończy się analiza.
 5. Na podstawie zidentyfikowanej głównej przyczyny, opracuj plan działania, który ma na celu usunięcie tej przyczyny lub złagodzenie jej skutków, aby problem nie powtórzył się w przyszłości.

Zastosowanie Metody 5 Why:
Metoda 5 Why jest niezwykle uniwersalna i może być stosowana w różnych kontekstach biznesowych oraz produkcyjnych. Kilka przykładów zastosowań:

 • Poprawa jakości produktu: identyfikacja przyczyn wad produktów.
 • Zarządzanie procesami: analiza przyczyn opóźnień, defektów lub przestojów.
 • Zarządzanie projektami: rozwiązywanie problemów z opóźnieniami projektowymi lub przekroczeniami budżetu.
 • Usługi i obsługa klienta: identyfikacja przyczyn problemów zgłaszanych przez klientów.

Metoda 5 Why jest szczególnie ceniona za swoją prostotę i skuteczność w szybkim dochodzeniu do rdzenia problemu, co czyni ją nieocenionym narzędziem w każdej skrzynce narzędziowej menedżera jakości. Pomaga ona w eliminowaniu problemów u ich źródła, zamiast tylko łatać ich symptomy.

4. Wyzwania i przeszkody w implementacji TQM

Wprowadzenie Total Quality Management (TQM) w organizacji może przynieść znaczące korzyści, jednak wiąże się to także z wieloma wyzwaniami. Aby skutecznie implementować TQM, niezbędne jest zrozumienie potencjalnych przeszkód i opracowanie strategii ich przezwyciężania.

artykul TQM 4

Najczęściej występujące trudności:

 • Brak zaangażowania ze strony kierownictwa: Skuteczne wdrożenie TQM wymaga mocnego zaangażowania i wsparcia ze strony wyższego kierownictwa. Brak tego zaangażowania może prowadzić do niewystarczających zasobów, braku liderstwa w kierowaniu zmianami oraz słabego przekazu o znaczeniu jakości w strategii firmy.
 • Odporność na zmiany: Pracownicy na wszystkich poziomach mogą stawiać opór wobec zmian, które niesie TQM. Opór ten może wynikać z obaw przed nadmiernym nadzorem, obawy przed utratą pracy, czy też z niechęci do nauki nowych metod pracy.
 • Niedostateczne szkolenia i rozwój pracowników: TQM wymaga ciągłego szkolenia i rozwijania umiejętności pracowników. Brak odpowiednich szkoleń może prowadzić do niewłaściwego zrozumienia metod i narzędzi TQM, co ogranicza ich skuteczność.
 • Słaba komunikacja wewnętrzna: Nieefektywna komunikacja w organizacji może utrudniać rozpowszechnianie idei i wartości TQM, co jest kluczowe dla jego akceptacji i stosowania przez wszystkich pracowników.
 • Niewystarczające zasoby: Wdrożenie TQM może wymagać znacznych inwestycji w czas, personel, technologię i inne zasoby. Ograniczenia budżetowe mogą hamować postęp w realizacji tego podejścia.

Jak pokonać te trudności:

 • Zwiększenie zaangażowania kierownictwa: Wdrażanie TQM powinno rozpocząć się od szczytu hierarchii. Kierownictwo musi aktywnie uczestniczyć w procesie, dając przykład i motywując pracowników. Regularne spotkania, w których omawiane są kwestie jakości i cele, mogą zwiększyć zaangażowanie kierownictwa.
 • Adresowanie oporu do zmian: Zarządzanie oporem wobec zmian wymaga otwartego dialogu i komunikacji. Ważne jest, aby pracownicy rozumieli korzyści płynące z TQM dla nich samych i dla firmy. Wprowadzenie systemu nagród i uznania za zaangażowanie w procesy TQM może również pomóc.
 • Inwestycja w szkolenia: Organizacja powinna zainwestować w ciągłe szkolenia i warsztaty, aby pracownicy mogli na bieżąco poznawać najlepsze praktyki i narzędzia TQM. Umożliwienie dostępu do zewnętrznych szkoleń i konferencji również może podnieść kompetencje pracowników.
 • Poprawa komunikacji wewnętrznej: Efektywna komunikacja jest kluczowa. Regularne informacje zwrotne, spotkania zespołowe i aktualizacje dotyczące postępów i zmian w podejściu do jakości mogą poprawić przepływ informacji wewnątrz organizacji.
 • Zapewnienie odpowiednich zasobów: Alokacja odpowiednich zasobów finansowych, ludzkich i technologicznych jest niezbędna. Planowanie budżetu z wyprzedzeniem i uzasadnianie inwestycji poprzez analizę zwrotu z inwestycji (ROI) w jakość mogą pomóc w uzyskaniu niezbędnych środków.

Pokonanie tych przeszkód nie jest łatwe, ale z odpowiednim podejściem i zaangażowaniem, wdrożenie TQM może prowadzić do znaczącej poprawy jakości i efektywności w organizacji, prowadząc do lepszej konkurencyjności i zadowolenia klientów.

5. Podsumowanie

Implementacja Total Quality Management w organizacji może być wyzwaniem, ale również wielką szansą na osiągnięcie znaczących korzyści. Przez zaangażowanie kierownictwa, skupienie na kliencie, uczestnictwo pracowników oraz ciągłe doskonalenie procesów, firmy są w stanie znacząco poprawić swoją efektywność, produktywność oraz satysfakcję klientów. Niezbędne jest jednak przekonanie wszystkich uczestników procesu do wspólnego celu, co wymaga odpowiedniego liderstwa, komunikacji i szkoleń.

Kluczowe narzędzia TQM, takie jak diagramy Pareto, diagramy Ishikawy, karty kontrolne czy metoda 5 Why, umożliwiają zidentyfikowanie i eliminowanie głównych przyczyn problemów, co przekłada się na lepszą jakość i większą efektywność. Mimo wyzwań, takich jak opór przed zmianami, niedostateczne zasoby czy brak zaangażowania, z odpowiednim podejściem i strategią, możliwe jest skuteczne wdrożenie TQM i czerpanie z niego korzyści w długiej perspektywie.

Z pomocą TQM, organizacje nie tylko poprawiają swoje procesy wewnętrzne, ale również budują trwałą wartość, która przekłada się na wzrost konkurencyjności i zdolności adaptacyjnych w zmieniającym się środowisku rynkowym. To nie tylko filozofia zarządzania jakością, ale przede wszystkim sposób na sukces w nowoczesnym biznesie.