0
Twój koszyk
Twój koszyk aktualnie jest pusty.
srodek lean mentoring

Mentoring a rozwój możliwości pracowników

Mentoring jest formą efektywnego szkolenia oraz adaptacji pracowników. Opiera się on, na sprawowaniu opieki podczas rozwijania kompetencji i realizacji ścieżki zawodowej osoby szkolonej. Mentoring to wsparcie, opieka, poświecenie czasu na rzecz osoby rozwijającej swój talent. Nie dotyczy to jednak tylko konkretnych, powierzonych pracownikowi zadań, gdyż pojęcie to jest znacznie szersze w swoim znaczeniu. Efektywny mentoring powinien utożsamiać się jako relacja partnerska na polu zawodowym. Relacja ta, aby była wartościowa, powinna wiązać osobę o dużym doświadczeniu z pracownikiem o mniejszych kompetencjach lub krótszym stażu pracy. Mentoring ma na celu przynosić korzyści obu zaangażowanym stronom. Mentor może rozwijać swoje umiejętności interpersonalne, a jego podopieczny wykształcać samoświadomość, a także dążyć do wykorzystania pełni własnego potencjału.

Spis treści

  1. Rola mentoringu
  2. Zasady działania
  3. Mentoring a Coaching
  4. Podsumowanie

1. Rola mentoringu

Znaczenie mentoringu rozwinęło się w odpowiedzi do potrzeb związanych z wspieraniem pracowników na drodze rozwoju oraz osiągania założonych celów organizacyjnych. Na sukces mentoringu składa się wiele czynników. Należy do nich między innymi dobre zaplanowanie poszczególnych etapów rozwoju relacji mentora ze swoim podopiecznym. Kluczową rolę w całym tym procesie odgrywa mentor. Jego kompetencje zawodowe, motywacja oraz chęć dzielenia się wiedzą i umiejętność przekazywania jej, są niezwykle istotne dla osiągania wspólnych sukcesów. Obie osoby, które łączy relacja mentorska, muszą darzyć się zaufaniem, zrozumieniem oraz wyrozumiałością. Jest to ważne z uwagi na fakt, że na wspólnej drodze do osiągnięcia upragnionego celu czeka niekiedy wiele przeszkód i upadków. Mentorowi oraz podopiecznemu nie zawsze udaje dochodzić do porozumienia gładko na wszystkich płaszczyznach. Jest to normalne, gdyż różnice charakteru są dla ludzi czymś naturalnym. Umiejętny mentoring ma częściowo związek z ludzką psychiką. Jest to także sztuka kompromisu.

2. Zasady działania

Poprzez mentoring następuje przekazanie najważniejszych informacji i umiejętności. Jest to podstawowy oraz niezbędny fundament, którego podłożenie świadczy o dobrych rokowaniach relacji mentorskiej. Należy jednak zauważyć, że mentoring niesie ze sobą zarówno więcej obowiązków, jak i korzyści dla całego przedsiębiorstwa. Zalicza się do nich między innymi budowanie lojalności wśród nowych pracowników, wyłanianie się liderów oraz wspieranie starszych pracowników.  Mentoring opiera się przede wszystkim na regularnych spotkaniach. Na początku należy ustalić plan działania, a z biegiem czasu analizować i omawiać postępy oraz osiągnięte cele. W trakcie spotkań, zadaniem mentora jest zadawanie pytań oraz wysłuchanie swojego podopiecznego. Do tego istotną rolę odgrywa motywacja. Mentor chwali wszelkie, nawet drobne sukcesy, aby wzbudzić w swoim podopiecznym większy zapał i poprawić jego poczucie własnej wartości. Czas trwania mentoringu zależy od potrzeb obu stron, jednak zwykle trwa on od kilku do kilkunastu miesięcy.

teskt lean mentoring.jpg

3. Mentoring a Coaching

Mentoring jest często mylony z coachingiem, jednak nie są to pojęcia synonimiczne. W obu przypadkach główną osią procesu są wyznaczane cele. W procesie mentoringowym głównym źródłem zasobów jest wiedza i doświadczenie mentora. On jest ekspertem w danym obszarze, dlatego ma kompetencje do pełnienia roli przewodnika i opiekuna. W tej relacji mistrz daje swojemu uczniowi dość dużą swobodę w wyborach i zachęca do eksperymentowania, sięgając przy tym do własnych bogatych zasobów.  Ekspercka wiedza coacha odnosi się w głównej mierze do samego procesu, narzędzi oraz technik, które mają umożliwić podopiecznemu osiągnięcie pożądanych efektów. Rolą coacha nie jest oferowanie swojemu uczniowi konkretnych rozwiązań, udzielanie jednoznacznych rad czy podpowiedzi jak rozwiązać dany problem. Do jego zadań należy niejako stawianie pytań, które mają na celu zrozumienie samego siebie, swoich potrzeb i możliwości. Coach ma wesprzeć pracownika, zmotywować go, poprawić jego pewność siebie. Osoba będąca coachem z góry zakłada, że jego podopieczny posiada wszystkie umiejętności potrzebne do rozwiązania danego problemu. Musi mu, jednak pomóc sięgnąć do jego wewnętrznego źródła, które z różnych przyczyn może być zablokowane, na przykład z powodu wypalenia zawodowego czy niskiej samooceny.

4. Podsumowanie

Mentoring w organizacji, aby przyniósł pozytywne efekty, musi stanowić długofalowy projekt z klarownie zdefiniowanymi celami rozwojowymi. Wymaga regularności oraz wytrwałości z obu stron. Mentoring buduje poczucie więzi, wspólnoty i zaufania. Może także być pewnym pomostem między pokoleniami, który ma na celu zwiększenie dobrostanu wszystkich pracowników.